Dwie zmiany warunków technicznych budynków w sierpniu 2024 r.

W Dzienniku Ustaw opublikowana została właśnie kolejna zmiana warunków technicznych, dotycząca sytuowania budynków i minimalnych odległości od granicy działki. Zmiany wejdą w życie 15 sierpnia 2024 r. Jednocześnie od 1 sierpnia 2024 r. zaczną obowiązywać zmiany warunków technicznych określane mianem „walki z patodeweloperką”. Pierwotny termin ich wejścia w życie (1 kwietnia 2024 r.) został przesunięty ze względu na konieczność zapewnienia inwestorom czasu na wdrożenie nowych przepisów.

Zmiany od 15 sierpnia 2024 r.

Obowiązująca od 11 września 2023 r. ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowaniu, wprowadziła szereg rozwiązań przyspieszających i upraszczających proces inwestycyjno-budowlany w zakresie biogazowni rolniczych o powierzchni nieprzekraczającej 1 ha. Jednym z nich jest brak konieczności wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej. Wynika to z rozszerzenia definicji gruntów rolnych w art. 2 ust. 1 pkt 3a ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Rozporządzenie zmienia zasady sytuowania budynków względem granicy działki budowlanej. Zasadniczo odległość budynku od granicy działki wynosi nie mniej niż:

  • 4 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą z oknami lub drzwiami w stronę tej granicy,
  • 3 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą bez okien lub drzwi w stronę tej granicy.

Te odległości zostaną utrzymane, jednak od 15 sierpnia 2024 r. będą liczone przy założeniu, że każdą płaszczyznę powstałą w wyniku załamania lub uskoku ściany traktuje się jako oddzielną ścianę.

Dodatkowo, w przypadku budynku zwróconego w stronę granicy ścianą z oknami lub drzwiami, dopuszczalne będzie usytuowanie budynku w odległości mniejszej niż 4 m, lecz nie mniejszej niż 3 m od granicy działki, przy spełnieniu łącznie następujących warunków:

  • ściana budynku jest usytuowana w sposób inny niż równoległy do tej granicy działki;
  • odległość zewnętrznej krawędzi okna lub drzwi wynosi nie mniej niż 4 m od granicy tej działki.

Powyższe rozwiązania umożliwią korzystniejsze zagospodarowanie działek o nietypowym kształcie oraz sytuowanie budynków w sposób inny niż równolegle do granicy działki.

Nadal dopuszczalne będzie sytuowanie budynku zwróconego w stronę granicy ścianą bez okien lub drzwi, bezpośrednio w granicy działki lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od granicy (obecnie odległość ta wynosi równo 1,5 m), jeżeli miejscowy plan zagospodarowania przewiduje taką możliwość.

Nowością jest przedstawienie zasad sytuowania budynku w sposób graficzny, w załączniku do rozporządzenia.

Wszystkie zmiany będą miały zastosowanie dla nowych zamierzeń budowlanych, czyli takich, dla których wniosek o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych zostaną dokonane począwszy od dnia wejścia w życie zmian (15 sierpnia 2024 r.).

Zmiany od 1 sierpnia 2024 r.

Dwa tygodnie wcześniej (1 sierpnia 2024 r.) zaczną obowiązywać zmiany, które pierwotnie miały wejść w życie 1 kwietnia 2024 r.

Zmiana warunków technicznych dotyczy głównie budynków mieszkalnych wielorodzinnych, określanych mianem „patodeweloperki”. Od 1 sierpnia 2024 r. konieczne będzie m. in. zapewnienie większej odległości od granicy działki, zachowanie minimum 25 m2 powierzchni lokalu użytkowego, wyposażenie budynku w pomieszczenie gospodarcze do przechowywania rowerów i wózków dziecięcych oraz uwzględnienie przy zagospodarowaniu terenu placu zabaw i miejsca rekreacyjnego. Więcej szczegółów tutaj:

Stan prawny na dzień 15 maja 2024 r.

Podstawa:rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 marca 2024 r. w sprawy zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 474), rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 9 maja 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 726).