Specjalizacje

Spory sądowe

Prowadzę postępowania cywilne i gospodarcze, dotyczące nieruchomości, robót budowlanych i kontraktów gospodarczych. Reprezentuję klientów w sprawach roszczeń z umów przedwstępnych i deweloperskich, umów najmu, bezumownego korzystania z nieruchomości, opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Prowadzę sprawy o wykonanie umów, usunięcie wad, rozliczenie stron czy zapłatę kar umownych.

Zakres:

  • rozgraniczenia i podziały nieruchomości, zniesienie współwłasności,
  • roszczenia z kontraktów budowlanych, rozliczenia między inwestorem, projektantem, wykonawcą i podwykonawcą,
  • wady obiektów budowlanych,
  • roszczenia z OC kierowników budowy i projektantów,
  • postępowania przed WSA i NSA w sprawach z zakresu prawa budowlanego, geodezyjnego, zagospodarowania przestrzennego, prawa wodnego i ochrony środowiska.

Pozostałe specjalizacje

Zapraszam do zapoznania się z zakresem świadczonych usług