Polityka prywatności

Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Ewa Osińska Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Niska 29/56, 01-046 Warszawa, nr NIP 7451671355, REGON 281098432 („Administrator”).
 2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) („Rozporządzenie”).
 3. Dane osobowe są pozyskiwane w wyniku kontaktu z Administratorem – telefonicznie, poprzez email lub za pomocą formularza kontaktowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy lub podjęcia innych czynności na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 4. Dane osobowe są przetwarzane w celu:
  • zawarcia i wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia),
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia).
  • ustalenia i dochodzenia roszczeń wynikających z umowy zawartej z Administratorem oraz obrony przed takim roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia).
 5. Administrator może udostępniać dane osobowe następującym podmiotom:
  • podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych, w szczególności świadczącym usługi IT, księgowe, kurierskie – w celu wykonania takich usług i tylko w zakresie niezbędnym do ich wykonania,
  • organom administracji publicznej i innych organom publicznym, jeśli taki obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i tylko w zakresie określonym przez takie przepisy.
 6. Administrator przechowuje dane osobowe:
  • do dnia przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy,
  • do dnia wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym dotyczących dokumentów księgowych,
  • do dnia cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, w przypadku gdy podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
 7. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
  • prawo dostępu do danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przy czym Administrator nie może usunąć danych osobowych w zakresie, w jakim ich przetwarzanie odbywa się w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia) oraz dochodzenia roszczeń wynikających z umowy zawartej z Administratorem lub obrony przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia),
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
  • prawo do cofnięcia zgody w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, to jest do otrzymania od Administratora danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w celu przesłania ich innemu administratorowi,prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 8. Administrator nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe nie są profilowane.
 9. Z Administratorem można skontaktować się listownie (ul. Niska 29/56, 01-046 Warszawa), poprzez email (kancelaria@ewaosinska.pl) lub telefonicznie (609 510 632).