Specjalizacje

Zamówienia publiczne

Doradzam projektantom i wykonawcom robót budowlanych w zamówieniach publicznych. Zapewniam wsparcie na etapie ubiegania się o zamówienia – ocena wymagań zamawiającego, spełnienie warunków udziału w postępowaniu, wnioski o wyjaśnienie SWZ, przygotowanie oferty, odpowiedzi na wezwania zamawiającego. Przygotowuję i opiniuję umowy między wykonawcami i podwykonawcami. Reprezentuję klientów w sporach z zamawiającymi.

Zakres:

  • analiza dokumentów zamówienia – SWZ, PFU, STWiORB,
  • ocena ofert konkurentów,
  • reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą,
  • umowy konsorcjum, umowy z podwykonawcami,
  • negocjacje umów z wolnej ręki,
  • wykonanie i rozliczenie umów,
  • sprawy sporne z zamawiającymi.

Pozostałe specjalizacje

Zapraszam do zapoznania się z zakresem świadczonych usług