Specjalizacje

Gospodarka wodnościekowa

Zajmuję się sprawami zgód wodnoprawnych, aspektów wodnośrodowiskowych przy ocenie oddziaływania na środowisko, zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, z uwzględnieniem przepisów polskich i europejskich. Doradzam w sprawach projektowania i budowy sieci, obiektów i urządzeń wodnych i kanalizacyjnych. Reprezentuję projektantów i wykonawców robót budowlanych na etapie zawarcia umów z inwestorem, realizacji i odbioru inwestycji.

Zakres:

  • oceny wodnoprawne w procesie inwestycyjnym,
  • pozwolenia i zgłoszenia wodnoprawne,
  • budowa urządzeń wodnych,
  • budowa i eksploatacja oczyszczalni ścieków,
  • wprowadzanie ścieków do środowiska,
  • postępowania administracyjne i przed sądami administracyjnymi w sprawach z zakresu prawa wodnego.

Pozostałe specjalizacje

Zapraszam do zapoznania się z zakresem świadczonych usług