Zmiana rozporządzenia w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego

Od 1 kwietnia 2024 r. obowiązywać będą zmiany rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Zmiana o największym znaczeniu praktycznym dotyczy sposobu obliczania powierzchni zabudowy budynku.

Loggia a powierzchnia zabudowy

Loggie nie będą wliczane do powierzchni zabudowy. Zgodnie z nowym brzmieniem przepisu „powierzchnię zabudowy budynku pomniejsza się o powierzchnię części zewnętrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte słupami, gzymsy, balkony oraz loggie”. I odpowiednio „powierzchnię całkowitą budynku pomniejsza się o powierzchnię tarasów, balkonów i loggii”.

Zaliczanie powierzchni loggii (a wcześniej także balkonów) do powierzchni zabudowy było przez wiele lat sporne. Obowiązujące wcześniej rozporządzenie z 25 kwietnia 2012 r. nie wymieniało wprost tych elementów, lecz nakazywało określanie powierzchni zabudowy zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie (wówczas PN-ISO 9836:1997). Praktyka organów administracji była rozbieżna. Do tego dochodził brak definicji balkonu i loggii oraz pojawiający sie problem z zaklasyfikowaniem danego elementu jako balkonu albo loggii (np. w uskoku bryły budynku).

Zagadnienie to było przedmiotem wielu opinii (w tym Izb Architektów czy PKN-u) oraz orzeczeń sądowych. Przykładem może być wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 czerwca 2022 r., sygn. II OSK 2586/19, dotyczący zaliczania powierzchni balkonu do powierzchni zabudowy, wydany na gruncie rozporządzenia z 25 kwietnia 2012 r. oraz normy PN-ISO 9836:1997. W rozpoznawanej sprawie Sąd uznał za prawidłowe obliczenie powierzchni zabudowy bez uwzględnienia powierzchni balkonów, jako tzw. elementów drugorzędnych w rozumieniu normy.

Obowiązujące obecnie rozporządzenie z dnia 11 września 2020 r. również odwołuje sie do Polskiej Normy dotyczącej określania i obliczania wskaźników powierzchniowych i kubaturowych, ale niezależnie od tego wprost wymienia (niestety niekonsekwentnie) elementy, których nie uwzględnia się przy obliczaniu powierzchni zabudowy i powierzchni użytkowej. Zmiana, która będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2024 r. wprowadza jednolitą zasadę – powierzchnie balkonów i loggii pomniejszają powierzchnię użytkową, powierzchnię całkowitą i powierzchnię zabudowy.

Nowelizacja usuwa wątpliwości interpretacyjne z pozytywnym skutkiem, ponieważ przyjęty sposób obliczania powierzchni zabudowy może decydować o możliwości zabudowy działki (zwłaszcza o małej powierzchni), biorąc pod uwagę parametry zabudowy wynikające z warunków technicznych oraz obowiązujących planów miejscowych (wskaźniki intensywności zabudowy i powierzchni biologicznie czynnej).

Analiza akustyczna

Nowelizacja rozszerza też zakres części opisowej projektu technicznego o analizę rozwiązań akustycznych i materiałowych, mających na celu spełnienie wymagań akustycznych określonych w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Analiza powinna zawierać m.in. informacje o:

  • zakładanym poziomie hałasu zewnętrznego oddziałującego na budynek,
  • wymaganej izolacyjności akustycznej przegród w budynku i wyrobach budowlanych, które taką izolacyjność zapewniają,
  • dopuszczalnym poziomie hałasu oraz dźwięku przenikających do pomieszczeń budynku oraz o sposobie spełnienia tych wymagań.

Analiza akustyczna będzie obowiązkowym elementem projektu technicznego dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych z dwoma lokalami, budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej oraz budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

Wszystkie zmiany wprowadzone w rozporządzeniu będą miały zastosowanie dla nowych zamierzeń budowlanych, czyli takich, dla których wniosek o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych zostaną dokonane począwszy od dnia wejścia w życie zmian (1 kwietnia 2024 r.).

Stan prawny na dzień 26 stycznia 2024 r.

Podstawa: rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 2405).