Projekt zmiany klasyfikacji gruntów zajętych pod biogazownie rolnicze

Na stronie RCL dostępny jest projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Projekt zmienia zasady klasyfikacji gruntów wchodzących w skład biogazowni rolniczych o powierzchni do 1 ha.

Biogazownie rolnicze a grunty przemysłowe

Obowiązująca od 11 września 2023 r. ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowaniu, wprowadziła szereg rozwiązań przyspieszających i upraszczających proces inwestycyjno-budowlany w zakresie biogazowni rolniczych o powierzchni nieprzekraczającej 1 ha. Jednym z nich jest brak konieczności wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej. Wynika to z rozszerzenia definicji gruntów rolnych w art. 2 ust. 1 pkt 3a ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Do gruntów rolnych zaliczone zostały grunty pod budynkami, budowlami i urządzeniami wchodzące w skład biogazowni rolniczej spełniającej warunki określone w art. 4 ust. 1 ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, oraz grunty położone między tymi budynkami, budowlami i urządzeniami lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie, tworzące zorganizowaną całość gospodarczą, w tym zajęte pod dojazdy, place składowe, postojowe i manewrowe, śmietniki, miejsca magazynowania odpadów i ogrodzenia, o ile ich łączna powierzchnia nie jest większa niż 1 ha i wchodzą one w skład gospodarstwa rolnego.

Logicznym następstwem takiej definicji powinna być odpowiednia zmiana klasyfikacji gruntu w ewidencji gruntów i budynków – jako grunty rolne. Póki co, nie pozwala jednak na to rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków, a grunty zajęte pod biogazownie rolnicze klasyfikowane są w ewidencji jako „tereny przemysłowe – Ba”.

Ponownie grunty rolne

Projekt rozporządzenia dostosowuje zasady aktualizacji gruntów do zmienionych przepisów ustawowych. Według autorów projektu, grunty zajęte pod biogazownie rolnicze, spełniające wymagania ustawowe, powinny zostać zaliczone do użytku gruntowego „grunty rolne zabudowane – Br”. Zmiany zostaną wprowadzone w załączniku nr 1 do rozporządzenia, opisującym cechy użytków gruntowych – grunty pod biogazownie zostaną dodane do pkt 5 (grunty rolne zabudowane – Br ) i wyraźnie wyłączone z pkt 14 (tereny przemysłowe – Ba).

Taka zmiana będzie spójna z art. 25 ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, który przewiduje możliwość wygaszenia – na wniosek właściciela gruntu – wydanej wcześniej decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej. Na podstawie decyzji stwierdzającej wygaśnięcie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntu z produkcji oraz wykazu zmian gruntowych starostwa dokonuje w ewidencji gruntów i budynków zmiany:

  • oznaczenia użytku gruntowego z terenów przemysłowych na grunty rolne zabudowane,
  • rodzaju budynków z przemysłowych lub magazynowych na budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa.

Opisane zmiany dotyczą wyłącznie biogazowni rolniczych, do której stosuje sie przepisy ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a więc małych, lokalnych biogazowni prowadzonych przez uprawnione podmioty, i nieprzekraczających limitów wytworzonej energii elektrycznej, ciepła, biogazu rolniczego lub biometanu. Takie biogazownie muszą wykorzystywać wyłącznie substraty określone ustawą, m.in. produkty rolne, produkty uboczne rolnictwa i biomasę roślinną. Przynajmniej część substratów musi pochodzić z gospodarstwa rolnego podmiotu prowadzącego biogazownię.

Przewidywany termin wejścia wydania rozporządzenia wg Wykazu prac legislacyjnych to II kwartał 2024 r. Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Stan prawny na dzień 10 maja 2024 r.

Podstawa: ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowaniu (Dz. U. poz. 1597), projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (nr 18 w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Rozwoju i Technologii).