Cyfrowa książka obiektu budowlanego

Od 1 stycznia 2024 r. książkę obiektu budowlanego można założyć i prowadzić wyłącznie w postaci elektronicznej w systemie c-KOB udostępnianym przez GUNB. Założone dotychczas książki w postaci papierowej można prowadzić w takiej formie do 31 grudnia 2026 r. Po tej dacie wszystkie książki obiektów budowlanych będą mieć wyłącznie formę cyfrową.

Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to zbiór najważniejszych informacji o obiekcie budowlanym, jego parametrach, kontrolach, przeglądach technicznych, robotach budowlanych wykonanych po oddaniu do użytkowania, wydanych decyzjach i innych dokumentach organów administracji publicznej.

Nie ma obowiązku prowadzenia książki obiektu budowlanego m. in. dla:

  • budynków mieszkalnych jednorodzinnych i garażowych w zabudowie jednorodzinnej,
  • obiektów budownictwa zagrodowego i letniskowego,
  • większości obiektów budowanych na podstawie zgłoszenia, z wyłączeniem sieci gazowych,
  • dróg i obiektów mostowych, których książki prowadzi się na podstawie przepisów o drogach publicznych.

Do książki dołącza się plan sytuacyjny zawierający m.in. granice nieruchomości, miejsca przyłączenia obiektu do sieci uzbrojenia terenu, przebieg dróg przeciwpożarowych i usytuowanie hydrantów zewnętrznych.

Książka w systemie c-KOB

Dotychczas książki prowadzone były w postaci papierowej. Obecnie znajdujemy się w kilkuletnim okresie przejściowym, gdzie funkcjonować będą książki w formie papierowej i elektronicznej – zależnie od daty oddania obiektu do użytkowania.

Od 1 stycznia 2024 r. nowozakładane książki obiektu budowlanego należy prowadzić wyłącznie w postaci elektronicznej w systemie c-KOB. Właściciel lub zarządca obiektu zakładając książkę wskazuje w niej osobę fizyczną, która odpowiada za prowadzenie książki. Ta osoba jest uprawniona do dokonywania w książce wszystkich wpisów, z wyjątkiem obowiązkowych kontroli obiektu – tych wpisów dokonują osoby przeprowadzające kontrole. Wpisów dokonuje się nie później niż w terminie siedmiu dni od zaistnienia okoliczności podlegającej wpisowi. W razie awarii lub przerwy w działaniu systemu c-KOB, wpisu dokonuje się niezwłocznie po ustaniu awarii lub przerwy.

Książka papierowa do 31 grudnia 2026 r.

Założone dotychczas książki w postaci papierowej można prowadzić w takiej formie do 31 grudnia 2026 r. Jednocześnie, najpóźniej do tego dnia właściciele obiektów budowlanych mają obowiązek założyć książkę w postaci elektronicznej. Dotyczy to np. wspólnot mieszkaniowych. Od 1 stycznia 2027 r. forma elektroniczna będzie jedyną dopuszczalną formą.

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2024 r.

Podstawa: ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1557).